Search

hOdr1kfSiJ4
sn_27_uz_compressed.pdf
Feature New International Conservation Actions Agreed for Saiga Antelopes Updates Mongolian saiga numbers increase to 8,500 Young herders — conservation messengers Results of the 2021 saiga aerial survey in Kazakhstan
Специальная тема Согласованы новые международные меры по сохранению сайгака Новости Численность монгольского сайгака возросла до 8 500 Молодые пастухи — проводники идей охраны природы Результаты авиаучета сайгаков в Казахстане в 2021 г.
АРНАЙЫ ТАҚЫРЫП Ақбөкендерді сақтау бойынша жаңа халықаралық шаралар келісілді ЖАҢАЛЫҚТАР Моңғол ақбөкендерінің саны 8 500 дараққа дейін өсті Жас шопандар-табиғатты қорғау идеяларының жетекшісі 2021 жылы Қазақстандағы ақбөкендердің әуе есебі нәтижелері