Search

steppe_animals_small.jpg
Feature New International Conservation Actions Agreed for Saiga Antelopes Updates Mongolian saiga numbers increase to 8,500 Young herders — conservation messengers Results of the 2021 saiga aerial survey in Kazakhstan
Специальная тема Согласованы новые международные меры по сохранению сайгака Новости Численность монгольского сайгака возросла до 8 500 Молодые пастухи — проводники идей охраны природы Результаты авиаучета сайгаков в Казахстане в 2021 г.
АРНАЙЫ ТАҚЫРЫП Ақбөкендерді сақтау бойынша жаңа халықаралық шаралар келісілді ЖАҢАЛЫҚТАР Моңғол ақбөкендерінің саны 8 500 дараққа дейін өсті Жас шопандар-табиғатты қорғау идеяларының жетекшісі 2021 жылы Қазақстандағы ақбөкендердің әуе есебі нәтижелері
封面文章 国际社会同意采取新的赛 加羚羊保护行动 动态新闻 蒙古赛加羚羊数量增至 8500头 年轻牧民——保护使者 2021年哈萨克斯坦赛加羚 羊航测结果 俄罗斯达尔文国家博物馆 展出的永恒迁徙者