Ақбөкендер туалы жаңалықтар - Шығару 22

Арнаулы тақырып Анна Лущекина, Елена Быкова, Наталья Шивалдова ресей мен көршілес елдердің қорғалатын территориялар системаларына 100 жыл 

Шинэ мэдээ

Энхтүвшин Шийлэгдамба Монгол бөхөнгийн PPR вирусын өвчлөл: WCS-ийн хариу арга хэмжээ Чимэддорж Буянаа Малчид бөхөнд

дургүйцэлтэй хандаж байна. 

Муниб Ханяри Бөхөнгийн домог: Монгол хувилбар

Юрий Грачев Казахстанд 2017 онд хийгдсэн бөхөнгийн агаарын тооллого судалгааны үр дүн 

Алберт Салемгареев & Стефен Зутер 2016-17 онд бөхөн төллөх үед Бетпакдала болон Уралын

популяцид хийсэн мониторинг судалгаа 

Данара Жарболава & Мухит Суттибаев Казахстан дахь бөхөнгийн эврийн худалдааны эсрэг үндэсний мэдээллийн компанит ажил 

Алёна Кривошева Зэрлэг амьтдын гаралтай бүтээгдэхүүний хууль бус худалдааг хянахад нохойг ашиглах нь

Алёна Кривошева  Устюртын бөхөнгийн популяцийг судлах хамгаалах зорилгоор Казахстанд мэргэжилтнүүдийн баг байгуулагдлаа. 

Юрий Арылов & Кристина Кузмичева Бөхөнгийн өдөр 2017

Хэвлэлийн мэдээ

Өгүүлэл 

Б.Чимэддорж & Б. Бүүвэйбаатар Монгол бөхөнгийн популяци, ямааны өвчлөлөөс үүдэн олон тоогоор хорогдсон шалтгааны нөхцөл байдлын анализ 

Ричард Кокк  Бөхөнгийн PPR вирус 

Шаофенг Куй болон бусад Хятад дахь бөхөнгийн түүхэн тархац, сэргээн нутагшуулалт, хэтийн төлөв

Владимир Терентьев & Марк Пестов Казахстан, Атырау бүс нутгийн Волга-Уралын популяцийн бөхөнгийн жижиг сүргийг хамгаалах нь   

Ирина Новак Бөхөнгийн популяцийг нөхөн сэргээхэд олон улсын байгууллагуудын үүрэг

Кирсты Симкин Узбекистан дахь бөхөн хамгаалах холбооны хамгаалал, нөлөөллийн үнэлгээнд

Өөрчлөлтийн үнэлгээний онолыг ашиглах нь 

Шинэ хэвлэл

Бөхөнгийн баатар

Буянаа Чимэддорж, Монгол улс