(KAA) Saigachy

Uzbekistan
Ustyurt
Gala Film Studio / Saiga Conservation Alliance

Karakalpak language of our Saigachy Documentary. Экранларымызда жыллар дауамында Устирт кенликлеринде Сайгаклар хам адамлар арасында тыгыз байланыста жасаганлыгы хаккында «Устирт сайгаклары жасауга хакылы» атамасында жана хужжетли фильм шыгарылмакта. Кейинги уакытлары табийий ресурслардан надурыс пайдаланыу акыбетинен хам аймактын индустриаль рауажланыуы табиятка кери тасир етпекте. Озбекстан Республикасы аймагында пайда етилген ен улкен табиятты коргау «Сайгак» корыкханасы Устирттеги ен ажайып табият байлыкларын, тарийхый-мадений естеликлерди саклауга умит береди. Бул корыкхана сайгаклар хам адамлар арасындагы жогалып кеткен байланысты тиклеуге жардем береди.