Lake Elton: A new biosphere reserve in Russia and its role in saiga conservation

I. Yu. Kalyuzhnaya
S. Ye. Aytkulova
N. S. Kalyuzhnaya